【MV】unravel 歌ってみた – 道明寺ここあ

【MV】unravel 歌ってみた – 道明寺ここあ


oshiete oshiete yoooshiete oshiete yooshiete oshiete yooshioshiete oshiete yooshiete oshiete yooshieoshiete oshiete yooshiete oshiete yooshieteoshiete oshiete yooshiete oshiete yooshiete ooshiete oshiete yooshiete oshiete yooshiete oshioshiete oshiete yooshiete oshiete yooshiete oshieoshiete oshiete yooshiete oshiete yooshiete oshieteoshiete oshiete yooshiete oshiete yoOh won’t you tell me, won’t you tell mesono shikumi wososono shikumi wosono shikumi wosonosono shikumi wosono shikumi wosono shisono shikumi wosono shikumi wosono shikusono shikumi wosono shikumi wosono shikumisono shikumi wosono shikumi woThis thing I’ve come to be?boku no naka niboboku no naka niboku no naka nibokuboku no naka niboku no naka niboku noboku no naka niboku no naka niboku no naboku no naka niboku no naka niboku no nakaboku no naka niboku no naka niThe monster that you seedare ga iru no?dadare ga iru no?dare ga iru no?daredare ga iru no?dare ga iru no?dare gadare ga iru no?dare ga iru no?dare ga idare ga iru no?dare ga iru no?dare ga irudare ga iru no?dare ga iru no?Is it a part of me?kowareta kowareta yokokowareta kowareta yokowareta kowareta yokowakowareta kowareta yokowareta kowareta yokowarekowareta kowareta yokowareta kowareta yokowaretakowareta kowareta yokowareta kowareta yokowareta kokowareta kowareta yokowareta kowareta yokowareta kowakowareta kowareta yokowareta kowareta yokowareta kowarekowareta kowareta yokowareta kowareta yokowareta kowaretakowareta kowareta yokowareta kowareta yoI’m breaking down and shaking ’round inkono sekai dekokono sekai dekono sekai dekonokono sekai dekono sekai dekono sekono sekai dekono sekai dekono sekakono sekai dekono sekai dekono sekaikono sekai dekono sekai deThis world so helplesslykimi ga waraukikimi ga waraukimi ga waraukimikimi ga waraukimi ga waraukimi gakimi ga waraukimi ga waraukimi ga wakimi ga waraukimi ga waraukimi ga warakimi ga waraukimi ga warauBut you just laugh and grinnanimo miezu ninananimo miezu ninanimo miezu ninaninanimo miezu ninanimo miezu ninanimonanimo miezu ninanimo miezu ninanimo mienanimo miezu ninanimo miezu ninanimo miezunanimo miezu ninanimo miezu niCompletely blind withinCocoa DomyojiCocoa DomyojiCocoa DomyojiCocoa DomyojiCocoa DomyojiCocoa DomyojiCocoa DomyojiCocoa DomyojiCocoa DomyojiCocoa DomyojiCocoa DomyojiCocoa DomyojiCocoa DomyojiCocoa DomyojiCocoa DomyojiCocoa DomyojiCocoa DomyojiCocoa DomyojiCocoa DomyojiCocoa DomyojiCocoa DomyojiCocoa DomyojiCocoa DomyojiCocoa DomyojiCocoa DomyojiCocoa DomyojiCocoa DomyojiCocoa DomyojiCocoa DomyojiCocoa DomyojiCocoa DomyojiCocoa DomyojiCocoa DomyojiCocoa DomyojiCocoa DomyojiCocoa DomyojiCocoa DomyojiCocoa DomyojiCocoa DomyojiCocoa DomyojiCocoa DomyojiCocoa DomyojiCocoa DomyojiCocoa DomyojiCocoa DomyojiCocoa DomyojiCocoa DomyojiCocoa DomyojiCocoa DomyojiCocoa DomyojiCocoa DomyojiCocoa DomyojiCocoa DomyojiCocoa DomyojiCocoa DomyojiCocoa DomyojiCocoa DomyojiCocoa DomyojiCocoa DomyojiCocoa DomyojiCocoa DomyojiCocoa DomyojiCocoa DomyojiCocoa DomyojiCocoa DomyojiCocoa DomyojiCocoa DomyojiCocoa Domyojikowareta boku nante sakokowareta boku nante sakowareta boku nante sakowakowareta boku nante sakowareta boku nante sakowarekowareta boku nante sakowareta boku nante sakowaretakowareta boku nante sakowareta boku nante sakowareta bokowareta boku nante sakowareta boku nante sakowareta bokukowareta boku nante sakowareta boku nante sakowareta boku nankowareta boku nante sakowareta boku nante sakowareta boku nantekowareta boku nante sakowareta boku nante saThere’s no point now, broken anywayiki wo tometeiiki wo tometeiki wo tometeikiiki wo tometeiki wo tometeiki woiki wo tometeiki wo tometeiki wo toiki wo tometeiki wo tometeiki wo tomeiki wo tometeiki wo tometeI try to stop my breathhodokenai mou hodokenai yohohodokenai mou hodokenai yohodokenai mou hodokenai yohodohodokenai mou hodokenai yohodokenai mou hodokenai yohodokehodokenai mou hodokenai yohodokenai mou hodokenai yohodokenaihodokenai mou hodokenai yohodokenai mou hodokenai yohodokenai mouhodokenai mou hodokenai yohodokenai mou hodokenai yohodokenai mou hohodokenai mou hodokenai yohodokenai mou hodokenai yohodokenai mou hodohodokenai mou hodokenai yohodokenai mou hodokenai yohodokenai mou hodokehodokenai mou hodokenai yohodokenai mou hodokenai yohodokenai mou hodokenaihodokenai mou hodokenai yohodokenai mou hodokenai yoEven knowing the truth won’t unravelshinjitsu saeshinshinjitsu saeshinjitsu saeshinjishinjitsu saeshinjitsu saeshinjitsushinjitsu saeshinjitsu saeshinjitsu sashinjitsu saeshinjitsu saeMe until my deathfreezeFreezekowaseru kowasenaikokowaseru kowasenaikowaseru kowasenaikowakowaseru kowasenaikowaseru kowasenaikowasekowaseru kowasenaikowaseru kowasenaikowaserukowaseru kowasenaikowaseru kowasenaikowaseru kokowaseru kowasenaikowaseru kowasenaikowaseru kowakowaseru kowasenaikowaseru kowasenaikowaseru kowasekowaseru kowasenaikowaseru kowasenaiSo breakable, unbreakablekurueru kuruenaikukurueru kuruenaikurueru kuruenaikurukurueru kuruenaikurueru kuruenaikuruekurueru kuruenaikurueru kuruenaikuruerukurueru kuruenaikurueru kuruenaikurueru kukurueru kuruenaikurueru kuruenaikurueru kurukurueru kuruenaikurueru kuruenaikurueru kuruekurueru kuruenaikurueru kuruenaiI’m shaking but unshakableanata wo mitsukete yuretaaanata wo mitsukete yuretaanata wo mitsukete yuretaanaanata wo mitsukete yuretaanata wo mitsukete yuretaanataanata wo mitsukete yuretaanata wo mitsukete yuretaanata woanata wo mitsukete yuretaanata wo mitsukete yuretaanata wo mianata wo mitsukete yuretaanata wo mitsukete yuretaanata wo mitsuanata wo mitsukete yuretaanata wo mitsukete yuretaanata wo mitsukeanata wo mitsukete yuretaanata wo mitsukete yuretaanata wo mitsuketeanata wo mitsukete yuretaanata wo mitsukete yuretaanata wo mitsukete yuanata wo mitsukete yuretaanata wo mitsukete yuretaanata wo mitsukete yureanata wo mitsukete yuretaanata wo mitsukete yuretaThe real you I’ve found at lastanata wo mitsukete yuretaThe real you I’ve found at lastyuganda sekai ni dan dan boku wayuyuganda sekai ni dan dan boku wayuganda sekai ni dan dan boku wayuganyuganda sekai ni dan dan boku wayuganda sekai ni dan dan boku wayugandayuganda sekai ni dan dan boku wayuganda sekai ni dan dan boku wayuganda seyuganda sekai ni dan dan boku wayuganda sekai ni dan dan boku wayuganda sekaiyuganda sekai ni dan dan boku wayuganda sekai ni dan dan boku wayuganda sekai niyuganda sekai ni dan dan boku wayuganda sekai ni dan dan boku wayuganda sekai ni danyuganda sekai ni dan dan boku wayuganda sekai ni dan dan boku wayuganda sekai ni dan danyuganda sekai ni dan dan boku wayuganda sekai ni dan dan boku wayuganda sekai ni dan dan boyuganda sekai ni dan dan boku wayuganda sekai ni dan dan boku wayuganda sekai ni dan dan bokuyuganda sekai ni dan dan boku wayuganda sekai ni dan dan boku waI’m standing alone in this world that keeps on changingsukitootte mienaku nattesusukitootte mienaku nattesukitootte mienaku nattesukisukitootte mienaku nattesukitootte mienaku nattesukitosukitootte mienaku nattesukitootte mienaku nattesukitoosukitootte mienaku nattesukitootte mienaku nattesukitoottesukitootte mienaku nattesukitootte mienaku nattesukitootte misukitootte mienaku nattesukitootte mienaku nattesukitootte miesukitootte mienaku nattesukitootte mienaku nattesukitootte mienakusukitootte mienaku nattesukitootte mienaku nattesukitootte mienaku natsukitootte mienaku nattesukitootte mienaku natteBut hiding away, my true self is fading!mitsukenaidemimitsukenaidemitsukenaidemitsumitsukenaidemitsukenaidemitsukemitsukenaidemitsukenaidemitsukenaimitsukenaidemitsukenaideI hope you give upboku no koto woboboku no koto woboku no koto wobokuboku no koto woboku no koto woboku noboku no koto woboku no koto woboku no koboku no koto woboku no koto woboku no kotoboku no koto woboku no koto woThere’s nothing left to see…mitsumenaidemimitsumenaidemitsumenaidemitsumitsumenaidemitsumenaidemitsumemitsumenaidemitsumenaidemitsumenaimitsumenaidemitsumenaideNo, don’t look at medareka ga egaita sekai no naka dedadareka ga egaita sekai no naka dedareka ga egaita sekai no naka dedaredareka ga egaita sekai no naka dedareka ga egaita sekai no naka dedarekadareka ga egaita sekai no naka dedareka ga egaita sekai no naka dedareka gadareka ga egaita sekai no naka dedareka ga egaita sekai no naka dedareka ga edareka ga egaita sekai no naka dedareka ga egaita sekai no naka dedareka ga egadareka ga egaita sekai no naka dedareka ga egaita sekai no naka dedareka ga egaidareka ga egaita sekai no naka dedareka ga egaita sekai no naka dedareka ga egaitadareka ga egaita sekai no naka dedareka ga egaita sekai no naka dedareka ga egaita sedareka ga egaita sekai no naka dedareka ga egaita sekai no naka dedareka ga egaita sekaidareka ga egaita sekai no naka dedareka ga egaita sekai no naka dedareka ga egaita sekai nodareka ga egaita sekai no naka dedareka ga egaita sekai no naka dedareka ga egaita sekai no nadareka ga egaita sekai no naka dedareka ga egaita sekai no naka dedareka ga egaita sekai no nakadareka ga egaita sekai no naka dedareka ga egaita sekai no naka deI’m standing in this world that someone imaginedanata wo kizutsuketaku wa nai yoaanata wo kizutsuketaku wa nai yoanata wo kizutsuketaku wa nai yoanaanata wo kizutsuketaku wa nai yoanata wo kizutsuketaku wa nai yoanataanata wo kizutsuketaku wa nai yoanata wo kizutsuketaku wa nai yoanata woanata wo kizutsuketaku wa nai yoanata wo kizutsuketaku wa nai yoanata wo kianata wo kizutsuketaku wa nai yoanata wo kizutsuketaku wa nai yoanata wo kizutsuanata wo kizutsuketaku wa nai yoanata wo kizutsuketaku wa nai yoanata wo kizutsukeanata wo kizutsuketaku wa nai yoanata wo kizutsuketaku wa nai yoanata wo kizutsuketaanata wo kizutsuketaku wa nai yoanata wo kizutsuketaku wa nai yoanata wo kizutsuketakuanata wo kizutsuketaku wa nai yoanata wo kizutsuketaku wa nai yoanata wo kizutsuketaku waanata wo kizutsuketaku wa nai yoanata wo kizutsuketaku wa nai yoanata wo kizutsuketaku wa naianata wo kizutsuketaku wa nai yoanata wo kizutsuketaku wa nai yoI never want to hurt you, so until the endoboeteite boku no koto woooboeteite boku no koto wooboeteite boku no koto woobooboeteite boku no koto wooboeteite boku no koto wooboeoboeteite boku no koto wooboeteite boku no koto wooboeteioboeteite boku no koto wooboeteite boku no koto wooboeteiteoboeteite boku no koto wooboeteite boku no koto wooboeteite booboeteite boku no koto wooboeteite boku no koto wooboeteite bokuoboeteite boku no koto wooboeteite boku no koto wooboeteite boku nooboeteite boku no koto wooboeteite boku no koto wooboeteite boku no kooboeteite boku no koto wooboeteite boku no koto wooboeteite boku no kotooboeteite boku no koto wooboeteite boku no koto woI’m begging you, please, just to remember me…azayaka na mamaaazayaka na mamaazayaka na mamaazaazayaka na mamaazayaka na mamaazayaazayaka na mamaazayaka na mamaazayakaazayaka na mamaazayaka na mamaazayaka naazayaka na mamaazayaka na mamaazayaka na maazayaka na mamaazayaka na mamaAs clear as I used to bemugen ni hirogaru kodoku ga karamarumumugen ni hirogaru kodoku ga karamarumugen ni hirogaru kodoku ga karamarumugenmugen ni hirogaru kodoku ga karamarumugen ni hirogaru kodoku ga karamarumugen nimugen ni hirogaru kodoku ga karamarumugen ni hirogaru kodoku ga karamarumugen ni himugen ni hirogaru kodoku ga karamarumugen ni hirogaru kodoku ga karamarumugen ni hiromugen ni hirogaru kodoku ga karamarumugen ni hirogaru kodoku ga karamarumugen ni hirogamugen ni hirogaru kodoku ga karamarumugen ni hirogaru kodoku ga karamarumugen ni hirogarumugen ni hirogaru kodoku ga karamarumugen ni hirogaru kodoku ga karamarumugen ni hirogaru komugen ni hirogaru kodoku ga karamarumugen ni hirogaru kodoku ga karamarumugen ni hirogaru kodomugen ni hirogaru kodoku ga karamarumugen ni hirogaru kodoku ga karamarumugen ni hirogaru kodokumugen ni hirogaru kodoku ga karamarumugen ni hirogaru kodoku ga karamarumugen ni hirogaru kodoku gamugen ni hirogaru kodoku ga karamarumugen ni hirogaru kodoku ga karamarumugen ni hirogaru kodoku ga kamugen ni hirogaru kodoku ga karamarumugen ni hirogaru kodoku ga karamarumugen ni hirogaru kodoku ga karamugen ni hirogaru kodoku ga karamarumugen ni hirogaru kodoku ga karamarumugen ni hirogaru kodoku ga karamamugen ni hirogaru kodoku ga karamarumugen ni hirogaru kodoku ga karamaruThe loneliness that wraps around keeps deepening until I drownmujaki ni waratta kioku ga sasattemumujaki ni waratta kioku ga sasattemujaki ni waratta kioku ga sasattemujamujaki ni waratta kioku ga sasattemujaki ni waratta kioku ga sasattemujakimujaki ni waratta kioku ga sasattemujaki ni waratta kioku ga sasattemujaki nimujaki ni waratta kioku ga sasattemujaki ni waratta kioku ga sasattemujaki ni wamujaki ni waratta kioku ga sasattemujaki ni waratta kioku ga sasattemujaki ni waratmujaki ni waratta kioku ga sasattemujaki ni waratta kioku ga sasattemujaki ni warattamujaki ni waratta kioku ga sasattemujaki ni waratta kioku ga sasattemujaki ni waratta kimujaki ni waratta kioku ga sasattemujaki ni waratta kioku ga sasattemujaki ni waratta kiomujaki ni waratta kioku ga sasattemujaki ni waratta kioku ga sasattemujaki ni waratta kiokumujaki ni waratta kioku ga sasattemujaki ni waratta kioku ga sasattemujaki ni waratta kioku gamujaki ni waratta kioku ga sasattemujaki ni waratta kioku ga sasattemujaki ni waratta kioku ga samujaki ni waratta kioku ga sasattemujaki ni waratta kioku ga sasattemujaki ni waratta kioku ga sasatmujaki ni waratta kioku ga sasattemujaki ni waratta kioku ga sasatteFond memories we used to share pierce me ’til I no longer careugokenaiuugokenaiugokenaiugougokenaiugokenaiugokeugokenaiugokenaiI cannot runugokenaiuugokenaiugokenaiugougokenaiugokenaiugokeugokenaiugokenaiI cannot hideugokenaiuugokenaiugokenaiugougokenaiugokenaiugokeugokenaiugokenaiI cannot thinkugokenaiuugokenaiugokenaiugougokenaiugokenaiugokeugokenaiugokenaiI cannot findugokenai ugokenai youugokenai ugokenai yougokenai ugokenai yougougokenai ugokenai yougokenai ugokenai yougokeugokenai ugokenai yougokenai ugokenai yougokenaiugokenai ugokenai yougokenai ugokenai yougokenai uugokenai ugokenai yougokenai ugokenai yougokenai ugougokenai ugokenai yougokenai ugokenai yougokenai ugokeugokenai ugokenai yougokenai ugokenai yougokenai ugokenaiugokenai ugokenai yougokenai ugokenai yoI cannot move, I cannot leave you!ugokenai ugokenai yoI cannot move, I cannot leave you!ugokenai ugokenai yoI cannot move, I cannot leave you!ugokenai ugokenai yoI cannot move, I cannot leave you!ugokenai ugokenai yoI cannot move, I cannot leave you!ugokenai ugokenai yoI cannot move, I cannot leave you!ugokenai ugokenai yoI cannot move, I cannot leave you!ugokenai ugokenai yoI cannot move, I cannot leave you!kawatte shimattakakawatte shimattakawatte shimattakawatkawatte shimattakawatte shimattakawattekawatte shimattakawatte shimattakawatte shikawatte shimattakawatte shimattakawatte shimatkawatte shimattakawatte shimattaA change so illogicalkaerarenakattakakaerarenakattakaerarenakattakaekaerarenakattakaerarenakattakaerarekaerarenakattakaerarenakattakaerarenakaerarenakattakaerarenakattakaerarenakatkaerarenakattakaerarenakattaIt shouldn’t have been possiblefutatsu ga karamarufufutatsu ga karamarufutatsu ga karamarufutafutatsu ga karamarufutatsu ga karamarufutatsufutatsu ga karamarufutatsu ga karamarufutatsu gafutatsu ga karamarufutatsu ga karamarufutatsu ga kafutatsu ga karamarufutatsu ga karamarufutatsu ga karafutatsu ga karamarufutatsu ga karamarufutatsu ga karamafutatsu ga karamarufutatsu ga karamaruBut as our lives are intertwinedfutari ga horobirufufutari ga horobirufutari ga horobirufutafutari ga horobirufutari ga horobirufutarifutari ga horobirufutari ga horobirufutari gafutari ga horobirufutari ga horobirufutari ga hofutari ga horobirufutari ga horobirufutari ga horofutari ga horobirufutari ga horobirufutari ga horobifutari ga horobirufutari ga horobiruThe two of us are left behindkowaseru kowasenaikokowaseru kowasenaikowaseru kowasenaikowakowaseru kowasenaikowaseru kowasenaikowasekowaseru kowasenaikowaseru kowasenaikowaserukowaseru kowasenaikowaseru kowasenaikowaseru kokowaseru kowasenaikowaseru kowasenaikowaseru kowakowaseru kowasenaikowaseru kowasenaikowaseru kowasekowaseru kowasenaikowaseru kowasenaiSo breakable, unbreakablekurueru kuruenaikukurueru kuruenaikurueru kuruenaikurukurueru kuruenaikurueru kuruenaikuruekurueru kuruenaikurueru kuruenaikuruerukurueru kuruenaikurueru kuruenaikurueru kukurueru kuruenaikurueru kuruenaikurueru kurukurueru kuruenaikurueru kuruenaikurueru kuruekurueru kuruenaikurueru kuruenaiI’m shaking but unshakableanata wo kegasenai yo yuretaaanata wo kegasenai yo yuretaanata wo kegasenai yo yuretaanaanata wo kegasenai yo yuretaanata wo kegasenai yo yuretaanata woanata wo kegasenai yo yuretaanata wo kegasenai yo yuretaanata wo keanata wo kegasenai yo yuretaanata wo kegasenai yo yuretaanata wo kegaanata wo kegasenai yo yuretaanata wo kegasenai yo yuretaanata wo kegaseanata wo kegasenai yo yuretaanata wo kegasenai yo yuretaanata wo kegasenaianata wo kegasenai yo yuretaanata wo kegasenai yo yuretaanata wo kegasenai yoanata wo kegasenai yo yuretaanata wo kegasenai yo yuretaanata wo kegasenai yo yuanata wo kegasenai yo yuretaanata wo kegasenai yo yuretaanata wo kegasenai yo yureanata wo kegasenai yo yuretaanata wo kegasenai yo yuretaThe real you will not corrupt me!yuganda sekai ni dan dan boku wayuyuganda sekai ni dan dan boku waI’m standing alone in this world that keeps on changingyuganda sekai ni dan dan boku waI’m standing alone in this world that keeps on changingyuganda sekai ni dan dan boku wayuganyuganda sekai ni dan dan boku wayuganda sekai ni dan dan boku wayugandayuganda sekai ni dan dan boku waI’m standing alone in this world that keeps on changingyuganda sekai ni dan dan boku waI’m standing alone in this world that keeps on changingyuganda sekai ni dan dan boku wayuganda sekai niyuganda sekai ni dan dan boku wayuganda sekai ni dan dan boku wayuganda sekai ni danyuganda sekai ni dan dan boku wayuganda sekai ni dan dan boku wayuganda sekai ni dan danyuganda sekai ni dan dan boku wayuganda sekai ni dan dan boku wayuganda sekai ni dan dan boyuganda sekai ni dan dan boku wayuganda sekai ni dan dan boku wayuganda sekai ni dan dan bokuyuganda sekai ni dan dan boku wayuganda sekai ni dan dan boku waI’m standing alone in this world that keeps on changingsukitootte mienaku nattesusukitootte mienaku nattesukitootte mienaku nattesukisukitootte mienaku nattesukitootte mienaku nattesukitosukitootte mienaku nattesukitootte mienaku nattesukitoosukitootte mienaku nattesukitootte mienaku nattesukitoottesukitootte mienaku nattesukitootte mienaku nattesukitootte misukitootte mienaku nattesukitootte mienaku nattesukitootte miesukitootte mienaku nattesukitootte mienaku nattesukitootte mienakusukitootte mienaku nattesukitootte mienaku nattesukitootte mienaku natsukitootte mienaku nattesukitootte mienaku natteBut hiding away, my true self is fading!mitsukenaidemimitsukenaidemitsukenaidemitsumitsukenaidemitsukenaidemitsukemitsukenaidemitsukenaidemitsukenaimitsukenaidemitsukenaideI hope you give upboku no koto woboboku no koto woboku no koto wobokuboku no koto woboku no koto woboku noboku no koto woboku no koto woboku no koboku no koto woboku no koto woboku no kotoboku no koto woboku no koto woThere’s nothing left to see…mitsumenaidemimitsumenaidemitsumenaidemitsumitsumenaidemitsumenaidemitsumemitsumenaidemitsumenaidemitsumenaimitsumenaidemitsumenaideNo, don’t look at medareka ga shikunda kodoku na wana nidadareka ga shikunda kodoku na wana nidareka ga shikunda kodoku na wana nidaredareka ga shikunda kodoku na wana nidareka ga shikunda kodoku na wana nidarekadareka ga shikunda kodoku na wana nidareka ga shikunda kodoku na wana nidareka gadareka ga shikunda kodoku na wana nidareka ga shikunda kodoku na wana nidareka ga shidareka ga shikunda kodoku na wana nidareka ga shikunda kodoku na wana nidareka ga shikundareka ga shikunda kodoku na wana nidareka ga shikunda kodoku na wana nidareka ga shikundadareka ga shikunda kodoku na wana nidareka ga shikunda kodoku na wana nidareka ga shikunda kodareka ga shikunda kodoku na wana nidareka ga shikunda kodoku na wana nidareka ga shikunda kodokudareka ga shikunda kodoku na wana nidareka ga shikunda kodoku na wana nidareka ga shikunda kodoku nadareka ga shikunda kodoku na wana nidareka ga shikunda kodoku na wana nidareka ga shikunda kodoku na wadareka ga shikunda kodoku na wana nidareka ga shikunda kodoku na wana nidareka ga shikunda kodoku na wanadareka ga shikunda kodoku na wana nidareka ga shikunda kodoku na wana niI’m trapped within this world that someone planned out for usmirai ga hodokete shimau mae nimimirai ga hodokete shimau mae nimirai ga hodokete shimau mae nimiraimirai ga hodokete shimau mae nimirai ga hodokete shimau mae nimirai gamirai ga hodokete shimau mae nimirai ga hodokete shimau mae nimirai ga homirai ga hodokete shimau mae nimirai ga hodokete shimau mae nimirai ga hodomirai ga hodokete shimau mae nimirai ga hodokete shimau mae nimirai ga hodokemirai ga hodokete shimau mae nimirai ga hodokete shimau mae nimirai ga hodoketemirai ga hodokete shimau mae nimirai ga hodokete shimau mae nimirai ga hodokete shimirai ga hodokete shimau mae nimirai ga hodokete shimau mae nimirai ga hodokete shimamirai ga hodokete shimau mae nimirai ga hodokete shimau mae nimirai ga hodokete shimaumirai ga hodokete shimau mae nimirai ga hodokete shimau mae nimirai ga hodokete shimau maemirai ga hodokete shimau mae nimirai ga hodokete shimau mae niBefore our fate and future starts crumbling back to dustomoidashite boku no koto wooomoidashite boku no koto woomoidashite boku no koto woomoomoidashite boku no koto woomoidashite boku no koto woomoiomoidashite boku no koto woomoidashite boku no koto woomoidashiomoidashite boku no koto woomoidashite boku no koto woomoidashiteomoidashite boku no koto woomoidashite boku no koto woomoidashite boomoidashite boku no koto woomoidashite boku no koto woomoidashite bokuomoidashite boku no koto woomoidashite boku no koto woomoidashite boku noomoidashite boku no koto woomoidashite boku no koto woomoidashite boku no koomoidashite boku no koto woomoidashite boku no koto woomoidashite boku no kotoomoidashite boku no koto woomoidashite boku no koto woI’m begging you, please, just to remember me…azayaka na mamaaazayaka na mamaazayaka na mamaazaazayaka na mamaazayaka na mamaazayaazayaka na mamaazayaka na mamaazayakaazayaka na mamaazayaka na mamaazayaka naazayaka na mamaazayaka na mamaazayaka na maazayaka na mamaazayaka na mamaAs clear as I used to be…wasurenaidewawasurenaidewasurenaidewasuwasurenaidewasurenaidewasurewasurenaidewasurenaidewasurenaiwasurenaidewasurenaidewasurenaidewawasurenaidewasurenaidewasuwasurenaidewasurenaidewasurewasurenaidewasurenaidewasurenaiwasurenaidewasurenaidewasurenaidewawasurenaidewasurenaidewasuwasurenaidewasurenaidewasurewasurenaidewasurenaidewasurenaiwasurenaidewasurenaidewasurenaidewawasurenaidewasurenaidewasuwasurenaidewasurenaidewasurewasurenaidewasurenaidewasurenaiwasurenaidewasurenaideNo, don’t forget me!kawatte shimatta koto ni paralyzekakawatte shimatta koto ni paralyzekawatte shimatta koto ni paralyzekawatkawatte shimatta koto ni paralyzekawatte shimatta koto ni paralyzekawattekawatte shimatta koto ni paralyzekawatte shimatta koto ni paralyzekawatte shikawatte shimatta koto ni paralyzekawatte shimatta koto ni paralyzekawatte shimatkawatte shimatta koto ni paralyzekawatte shimatta koto ni paralyzekawatte shimattakawatte shimatta koto ni paralyzekawatte shimatta koto ni paralyzekawatte shimatta kokawatte shimatta koto ni paralyzekawatte shimatta koto ni paralyzekawatte shimatta kotokawatte shimatta koto ni paralyzekawatte shimatta koto ni paralyzekawatte shimatta koto nikawatte shimatta koto ni paralyzekawatte shimatta koto ni paralyzekawatte shimatta koto ni pakawatte shimatta koto ni paralyzekawatte shimatta koto ni paralyzekawatte shimatta koto ni parakawatte shimatta koto ni paralyzekawatte shimatta koto ni paralyzeShocked by how I was changed, I remain paralyzedkaerarenai koto darake no paradisekakaerarenai koto darake no paradisekaerarenai koto darake no paradisekaekaerarenai koto darake no paradisekaerarenai koto darake no paradisekaerakaerarenai koto darake no paradisekaerarenai koto darake no paradisekaerarekaerarenai koto darake no paradisekaerarenai koto darake no paradisekaerarenaikaerarenai koto darake no paradisekaerarenai koto darake no paradisekaerarenai kokaerarenai koto darake no paradisekaerarenai koto darake no paradisekaerarenai kotokaerarenai koto darake no paradisekaerarenai koto darake no paradisekaerarenai koto dakaerarenai koto darake no paradisekaerarenai koto darake no paradisekaerarenai koto darakaerarenai koto darake no paradisekaerarenai koto darake no paradisekaerarenai koto darake nokaerarenai koto darake no paradisekaerarenai koto darake no paradisekaerarenai koto darake no pakaerarenai koto darake no paradisekaerarenai koto darake no paradisekaerarenai koto darake no parakaerarenai koto darake no paradisekaerarenai koto darake no paradiseUntil I have the chance to find my own paradiseoboeteite boku no koto woooboeteite boku no koto wooboeteite boku no koto woobooboeteite boku no koto wooboeteite boku no koto wooboeoboeteite boku no koto wooboeteite boku no koto wooboeteioboeteite boku no koto wooboeteite boku no koto wooboeteiteoboeteite boku no koto wooboeteite boku no koto wooboeteite booboeteite boku no koto wooboeteite boku no koto wooboeteite bokuoboeteite boku no koto wooboeteite boku no koto wooboeteite boku nooboeteite boku no koto wooboeteite boku no koto wooboeteite boku no kooboeteite boku no koto wooboeteite boku no koto wooboeteite boku no kotooboeteite boku no koto wooboeteite boku no koto wooboeteite boku no koto wooboeteite boku no koto wooboeteite boku no koto wooboeteite boku no koto wooboeteite boku no koto wooboeteite boku no koto wooboeteite boku no koto woI’m begging you, please, just to remember meI’m begging you, please, just to remember meI’m begging you, please, just to remember meI’m begging you, please, just to remember meI’m begging you, please, just to remember meI’m begging you, please, just to remember meoshieteooshieteoshieteoshioshieteoshieteoshieoshieteoshieteOh won’t you please…oshieteooshieteoshieteoshioshieteoshieteoshieoshieteoshieteWon’t you tell me…boku no naka niboboku no naka niboku no naka nibokuboku no naka niboku no naka niboku noboku no naka niboku no naka niboku no naboku no naka niboku no naka niboku no nakaboku no naka niboku no naka niThe monster that you seedare ga iru no?dadare ga iru no?dare ga iru no?daredare ga iru no?dare ga iru no?dare gadare ga iru no?dare ga iru no?dare ga idare ga iru no?dare ga iru no?dare ga irudare ga iru no?dare ga iru no?Is it a part of me?

44 thoughts on “【MV】unravel 歌ってみた – 道明寺ここあ

 1. 次に何の曲を歌うかはまだ未定ですが、そろそろボカロ曲にも挑戦してみたいです。

 2. ボーカロイドは大分人の声近づいたねけども一人一人持っている声の特徴がないまっさらだなボーカロイドだと感じる部分である

 3. 教えて 教えてよ その仕組みを 僕の中に 誰がいるの?

  壊れた 壊れたよ この世界で 君が笑う 何も見えずに

  壊れた僕なんてさ 息を止めて

  ほどけない もう ほどけないよ 真実さえ freeze

  壊せる 壊せない 狂える 狂えない

  あなたを見つけて 揺れた

  歪んだ世界に だんだん僕は 透き通って 見えなくなって

  見つけないで 僕のことを 見つめないで

  誰かが描いた世界の中で あなたを傷つけたくはないよ

  覚えていて 僕のことを

  鮮やかなまま

  無限に広がる 孤独が絡まる 無邪気に笑った 記憶が刺さって

  動けない 動けない 動けない 動けない 動けない 動けないよ

  unravelling the world

  変わってしまった 変えられなかった

  2つが絡まる 2つが滅びる

  壊せる 壊せない 狂える 狂えない

  あなたを汚せないよ 揺れた

  歪んだ世界に だんだん僕は 透き通って 見えなくなって

  見つけないで 僕のことを 見つめないで

  誰かが仕組んだ 孤独な罠に 未来がほどけてしまう前に

  思い出して 僕のことを

  鮮やかなまま

  忘れないで 忘れないで 忘れないで 忘れないで

  変わってしまったことにparalyze

  変えられないことだらけのparadise

  覚えていて 僕のことを

  教えて 教えて 僕の中に 誰がいるの?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *